I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ Az Egyesület neve:

 

Magyar Anyagtudományi Egyesület

(Rövidítve: MAE)

Angol nyelvű neve:

Hungarian Society of Materials Science

2./ Székhelye:

1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33

Az Egyesület önálló jogi személy, amely feladatainak megvalósítása érdekében anyagi eszközeivel a jogszabályi keretek között önállóan működik.

Az Egyesület Magyarország területén fejti ki tevékenységét.

3./ Az Egyesület felügyelete:

Az Egyesület működése felett az Ügyészség a reá irányadó szabályadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

4./ Az Egyesület alapelvei és céljai:

Az Egyesület a magyarországi műszaki és természettudományi értelmiség társadalmi szervezete, amely lehetőséget biztosít, és segítséget nyújt tagjai, a Magyarországon élő műszaki és természettudományi értelmiség valamint a magyarországi egyetemek bármely hallgatója számára az értelmiségivé váláshoz, a közéletben való részvételhez és érdekeinek felszínre juttatásához, érvényesítéséhez.

Ezen belül célja különösen:

  • elsősorban az anyagtudományi és az anyagtechnológiai kutatások elősegítése;

  • tudományos öntevékeny csoportok elismerése, támogatása;

  • a műszaki és természettudományi értelmiség felkészültségének erősítése, különös tekintettel a szakmai idegen nyelv elsajátítására, külföldi tanulmányutak, szakmai konferenciák /OAK/ szervezésére;

  • a felsőfokú szakemberképzés elismertségének tovább erősítése;

  • információ áramoltatás és kapcsolattartás az ipar, a kutatás és a felsőoktatás között.

5./ Az Egyesület kiadványai és rendezvényei:

Az Egyesület kiadványokat adhat ki, valamint rendezvényeket, szakmai konferenciákat szervezhet, melyek elsősorban:

  • Anyagok világa (Materials World)

Az Egyesület Interneten keresztül terjesztett független szakmai folyóirata, amely az anyagtudomány és anyagtechnológia legújabb tudományos eredményeinek ismertetését teszi lehetővé kutatók, oktatók, doktoranduszok és egyetemi hallgatók számára. A kiadvány megfelelő tudományos színvonalát az Egyesület Közgyűlése által választott Szerkesztő Bizottság felügyeli. A folyóirat időszakos kiadványként jelenik meg, melynek technikai megoldása az Egyesület tikárának feladata. A folyóiratban tanulmányt megjelentetni csak a folyóirat Publikációs Szabályzatának betartásával lehet.

  • Konferenciák

Az Egyesület által szervezett szakmai konferenciák, amelyek keretein belül az Egyesület lehetőséget kíván biztosítani az anyagtudománnyal foglalkozó kutatók, oktatók, doktoranduszok és hallgatók számára a személyes szakmai eszmecserére.

Kiemelten: OAK
- Magyar Anyagtudományi Egyesület díja, röviden MAE díj Az Egyesület által 2 évenként szervezett OAK szakmai konferencián MAE díjat adományoz"

6./ Az Egyesület tagsága:

6.1./ Az Egyesület rendes tagjai:

Az Egyesület rendes tagja lehet bármely, az anyagtudomány szakterülete iránt elkötelezett személy, amennyiben magára nézve kötelezően elfogadja az Egyesület alapszabályát és tagdíjat fizet.

A rendes tagságba való felvételhez az alábbi feltételek szükségesek:

  • legalább két rendes tag írásbeli ajánlása;

  • az Egyesület által rendezett OAK regisztrált részvétellel, illetve a belépési nyilatkozat kitöltése mellett;

  • a jelentkezést elbíráló közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége.

6.2/ Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai:

Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes személy, valamint minden olyan jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Egyesületet erkölcsileg és anyagilag támogatja.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint minden jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Egyesületet céljainak elérésében erkölcsileg és vagy anyagilag támogatja.

A tiszteletbeli tagságot az Egyesület Közgyűlése ajánlja fel.

7./ Az Egyesület tagjának jogai és kötelezettségei:

7.1.a./ A rendes tag jogai:

a., részt vehet az Egyesület munkájában, az Egyesület céljainak megvalósításában;

b., véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdésekben, részt vehet a közgyűlésen, amelyen szavazati joggal rendelkezik;

c., választhat és választható a vezetőségbe;

d., betekinthet az Egyesület irataiba és pénzgazdálkodásába;

e., javaslatot tehet az Egyesület tisztségviselőinek személyér

f., részt vehet az Egyesület által szervezett rendezvényeken, igénybe veheti az Egyesület által nyújtott támogatásokat.

b., kötelezettségei:

a., az Egyesület működési szabályzatának betartása, a vezetőség reá vonatkozó határozatinak végrehajtása;

b., aktív és kreatív közreműködés az Egyesület munkájában;

c., tagdíjat megfizetése.

7.2./ Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának jogai:

a., részt vehet az Egyesület közgyűlésén, tanácskozási joggal rendelkezik;

b., részt vehet az Egyesület munkájában az alapvető célok elősegítése és megvalósítása érdekében.

8./ A tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnhet:

  • kilépéssel;

  • kizárással;

  • a tagdíj befizetésének 11 hónapnál hosszabb idejű elmulasztása esetén törléssel;

  • természetes személy esetén annak halálával;

  • jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;

  • az Egyesület megszűnésével.

II.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:

1./ Az Egyesület legfőbb szerve:

Az Egyesület legfőbb szerve: a közgyűlésA közgyűlés a tagok összességéből áll.

A közgyűlést szükség szerint, de legalább 2 évenként össze kell hívni. A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a 15 tag az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. A közgyűlést össze kell hívni abban az esetben is, ha azt az elnökség vagy az elnök, valamint az Ellenőrző Bizottság írásban kéri. A közgyűlésen az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai, valamint az elnökség által, az ülésre meghívottak tanácskozási joggal részt vehetnek.

A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze.

A közgyűlés összehívása akkor szabályszerű, ha az elnök a tagokat a közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban levélben, vagy e-mail útján írásban értesíti.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívása szabályszerűen történt és a rendes tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a 15 napon belüli időpontra összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés határozatait - kivéve, ha az alapszabály másként rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, azonban a szavazati joggal rendelkező tagok legalább egyharmadának indítványára a közgyűlés dönt a titkos szavazás elrendeléséről.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az Egyesület irattárában kell őrizni és abba az Egyesület rendes tagjai betekinthetnek.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a., az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel való egyesülésének kimondása;

b., az alapszabály, a fegyelmi szabályzat megállapítása, elfogadása, módosítása;

c., az Egyesület vezetőinek, az elnökségnek, az elnöknek, a titkárnak, és az ellenőrző bizottság tagjainak, illetve - valamelyik megválasztott tag lemondása, esetlegesen hosszantartó akadályoztatása esetére a testületek működőképességének fenntartása érdekében szükség szerint behívható a közgyűlés által választott - póttagjainak megválasztása, visszahívása, felmentése,

d., az elnökség beszámolójának elfogadása, az ellenőrző bizottság beszámolójának jóváhagyása;

e., az Egyesület költségvetése irányelveinek elfogadása;;

f., a tagdíj mértékének megállapítása és elfogadása;

g., más társadalmi szövetséggel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;

h., az Egyesület megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után a fennmaradt vagyon felosztásáról történő döntés, szükség szerint a vagyonelszámolási eljáráshoz a vagyonelszámoló személyének kijelölése, a vagyonelszámolási eljárás során a hitelezők közötti vagyonfelosztás elveinek meghatározása

A közgyűlés az a., b., d., e., és g. pontok alatti ügyekben a leadott szavazatok több mint 2/3-os többségével határoz.

2./ Elnökség:

Az Egyesület működését két közgyűlés közötti időpontban az elnökség irányítja.

Az Elnökség 9 tagból áll, tagjait, illetve a póttagjait a közgyűlés választja a rendes tagok közül 5 év időtartamra, de legalább két közgyűlés közötti időszakra egyszerű szótöbbséggel,

Az Egyesület elnöksége két közgyűlés közötti időpontban vezeti, irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gondoskodik az Egyesület céljának megfelelő és azt elősegítő - jelen alapszabályban meghatározott - tevékenység, jogszabályok, belső szabályzatok szerinti gyakorlásának biztosításáról.

Az elnökség feladatai:

a., az Egyesület tevékenységének szervezése és irányítása;

b., a tagok és a pártoló tagok felvétele;

c., a munkaterv és eseménynaptár elkészítése;

d., az Egyesület fejlesztési tervének és éves költségvetésének kidolgozása;

e., az Egyesület tagságának szervezése;

f., a fegyelmi jogkör gyakorlása;

g., kapcsolattartás más Egyesületekkel;

h., a titkár díjazásának megállapítása;

i., tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek;

j., előkészíti és végrehajtja a közgyűlés döntéseit.

k., az Egyesület éves költségvetése és éves számviteli beszámolójának elfogadása .

l, szükség szerint a megválasztott póttag behívása a tagok sorába,

m., az elnökség, mint az OAK kuratóriuma, ellátja a konferencia szakmai felügyeletét.

n., az Elnökség dönt a MAE díj rendjéről és személyéről.

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha legalább négy elnökségi tag megjelent.

Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az elnökség működését saját maga szabályozza.

3./ Az Egyesület elnöke:

Az egyesület elnökét az elnökségi tagok közül a közgyűlés választja öt évre, de legalább két közgyűlés közötti időszakra.

Az elnök hatásköre:

a., irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,

b., vezeti az elnökségi üléseket,

c., aláírási és utalványozási jogkörrel rendelkezik,

d., képviseli az Egyesületet harmadik személlyel szemben,

e., képviseleti jogát írásban az esetek meghatározott körére

nézve átruházhatja az Egyesület más tagjára,

f., összehívja az Egyesület közgyűlését,

g., gondoskodik az elnökség valamint a közgyűlés által hozott

határozatok végrehajtásáról.

Az elnök és az elnökség tevékenységükért a közgyűlésnek felelősek.

4./ Az Egyesület titkára:

Az Egyesület titkárát a közgyűlés választja a rendes tagok közül öt éves időtartamra, de legalább két közgyűlés közötti időszakra. A titkár feladata az Egyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok elvégzése, az Egyesület adminisztrációjának vezetése. A titkárt tevékenységért külön díjazás illeti meg, melynek mértékét az elnökség határozza meg. A titkár bármely okból történő személyi változása esetén az elnökség tagjai sorába választott póttagok közül az elnökség a titkári feladatok ellátására behívhatja az arra alkalmas személyt a közgyűlés soron következő összehívásáig tartandó időszakra

A titkár feladatai különösen:

  • az Egyesület gazdasági ügyeinek felelős vezetése;

  • az Egyesület gazdasági ügyeinek szervezése;

  • javaslattétel gazdasági ügyekben, illetve véleményezés a Közgyűlésnek és az Elnöknek;

  • gondoskodni az előírásoknak és a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási rend kialakításáról és betartásáról;

  • segíteni az Egyesület által támogatott öntevékeny hallgatói csoportok gazdasági ügyeinek intézését és ellenőrzi azokat;

  • gondoskodni az Egyesület és az öntevékeny hallgatói csoportok pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges nyilvántartás pontos vezetéséről;

  • előterjesztést készít a MAE díjra javasolt személyekről az elnökségnek;

Az Elnök javaslata alapján a titkárt az Elnökség meghatározott gazdasági kérdésekben önálló aláírási joggal is felruházhatja.

6./ Az ellenőrző bizottság:

Az ellenőrző bizottság három főből áll, tagjait a közgyűlés választja rendes tagjai közül, megbízatásuk öt évre, de legalább két közgyűlés közötti időszakra szól.

Az ellenőrző bizottság feladata:

a., az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata;

b., a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése;

c., a tagsági díj fizetésének ellenőrzése;

d., az Egyesület által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése

e., szükség szerint a megválasztott póttag behívása a bizottságba

Az ellenőrző bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.

Az ellenőrző bizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit.

Az ellenőrző bizottságnak nem lehet tagja az, aki az Egyesületben más testület tagjaként vezetői, illetve tisztségviselői feladatot lát el.

Az ellenőrző bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az elnökséget, szükség esetén a felügyeleti szervet.

Az ellenőrző bizottság amennyiben szükségesnek ítéli meg, indítványozhatja a közgyűlés összehívását.

III.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1./ Az Egyesület költségvetése:

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület éves költségvetését az elnökség hagyja jóvá, a gazdálkodás irányelveit a közgyűlés állapítja meg.

2./Az Egyesület bevételei:

a., a tagok által befizetett tagdíj,

b., jogi és magánszemélyek felajánlásai és hozzájárulásai.

c., céljai megvalósítása érdekében folytatott vállalkozási tevékenység bevétele

d., pályázatokon elnyert céltámogatások

Az Egyesület - célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.

A megalakulás évében az éves tagdíj mértéke rendes tagok esetében 5.000.- Ft, pártoló tagok esetében minimum 25.000.- Ft.

A továbbiakban a mindenkori éves tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg, de az a rendes tagok vonatkozásában nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 25 %-át. Az éves tagdíjat egy összegben a közgyűlést követően egy hónapon belül kell az Egyesület bankszámlájára befizetni, de legalább az évvégéig.

Az Egyesület tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kiegyenlítése után - vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.

IV.

FEGYELMI FELELŐSSÉG

Az Egyesület tagjai felett - ilyen minőségben elkövetett fegyelmi vétség esetén - a fegyelmi jogkört az elnökség gyakorolja.

Fegyelmi vétség különösen:

  • az Egyesület Alapító okirata által meghatározott kötelezettségek be nem tartása;

  • az Egyesület jogszerű munkájának akadályozása;

  • az Egyesület anyagi vagy morális megkárosítása.

A fegyelmi eljárás során az elnökség a következő büntetéseket szabhatja ki:

a., figyelmeztetés;

b., megrovás;

c., a tagság felfüggesztése meghatározott időtartamra, de legfeljebb három hónapra;

d., kizárás.

Az a., és b., pontban megjelölt fegyelmi büntetéseket a fegyelmi eljárás során csak természetes személyi tagokkal szemben lehet alkalmazni.

A fegyelmi határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a közgyűlés bírál el.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok az irányadók.

Az Egyesület 2000 év január 13. napján mondta ki megalakulását. A közgyűlés e napon fogadta el az eredeti Alapszabályát, amelyet először a Budapesten, 2008. november 11-én tartott Közgyűlés módosított.

A jelen Alapszabály 2010. november 16-i közgyűlésén elfogadott valamennyi rendelkezését tartalmazó jelen okiratot, az Alapszabály mellékletét képező vezető tisztségviselők névsorával az Egyesület elnöke, mint egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt írja alá a közgyűlés felhatalmazása szerint.

Az Egyesület megszűnése esetén a meglévő vagyont a vagyonelszámolás keretei között, a közgyűlés által választott vagyonelszámoló, vagy a bíróság által kijelölt felszámoló közreműködésével kell elvégezni. A megszűnés esetén a hitelezők részére történő felhívást egy országos napilapban kell közzétenni, a bejelentésre történő 40 napos határidő megjelölésével. A vagyonelszámoló a hitelezőket kielégíti és a maradék vagyont más hasonló célú egyesület vagy alapítvány részére adományozza. Amennyiben a vagyon a hitelezői követelések teljes kiegyenlítésére nem nyújt fedezetet, a vagyont, a vagyonelszámolás költségeinek elszámolását követően a hitelezők között követeléseik arányában kell felosztani.