I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ Az Egyesület neve:

 

Magyar Anyagtudományi Egyesület

(Rövidítve: MAE)

Angol nyelvű neve:

Hungarian Society of Materials Science

2./ Székhelye:

1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29-33

Az Egyesület önálló jogi személy, amely feladatainak megvalósítása érdekében anyagi eszközeivel a jogszabályi keretek között önállóan működik.

Az Egyesület Magyarország területén fejti ki tevékenységét.

3./ Az Egyesület felügyelete:

Az Egyesület működése felett az Ügyészség a reá irányadó szabályadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.

4./ Az Egyesület alapelvei és céljai:

Az Egyesület a magyarországi műszaki és természettudományi értelmiség társadalmi szervezete, amely lehetőséget biztosít, és segítséget nyújt tagjai, a Magyarországon élő műszaki és természettudományi értelmiség valamint a magyarországi egyetemek bármely hallgatója számára az értelmiségivé váláshoz, a közéletben való részvételhez és érdekeinek felszínre juttatásához, érvényesítéséhez.

Ezen belül célja különösen:

  • elsősorban az anyagtudományi és az anyagtechnológiai kutatások elősegítése;

  • tudományos öntevékeny csoportok elismerése, támogatása;

  • a műszaki és természettudományi értelmiség felkészültségének erősítése, különös tekintettel a szakmai idegen nyelv elsajátítására, külföldi tanulmányutak szervezésére;

  • a felsőfokú szakemberképzés elismertségének tovább erősítése;

  • információ áramoltatás és kapcsolattartás az ipar, a kutatás és a felsőoktatás között.

5./ Az Egyesület kiadványai és rendezvényei:

Az Egyesület kiadványokat adhat ki, valamint rendezvényeket, szakmai konferenciákat szervezhet, melyek elsősorban:

  • Anyagok világa (Materials World)

Az Egyesület Interneten keresztül terjesztett független szakmai folyóirata, amely az anyagtudomány és anyagtechnológia legújabb tudományos eredményeinek ismertetését teszi lehetővé kutatók, oktatók, doktoranduszok és egyetemi hallgatók számára. A kiadvány megfelelő tudományos színvonalát az Egyesület Közgyűlése által választott Szerkesztő Bizottság felügyeli. A folyóirat negyedévenként jelenik meg, melynek technikai megoldása az Egyesület titkárának feladata. A folyóiratban tanulmányt megjelentetni csak a folyóirat Publikációs Szabályzatának betartásával lehet.

  • Konferenciák

Az Egyesület által szervezett szakmai konferenciák, amelyek keretein belül az Egyesület lehetőséget kíván biztosítani az anyagtudománnyal foglalkozó kutatók, oktatók, doktoranduszok és hallgatók számára a személyes szakmai eszmecserére.

6./ Az Egyesület tagsága:

6.1./ Az Egyesület rendes tagjai:

Az Egyesület rendes tagja lehet bármely, az anyagtudomány szakterülete iránt elkötelezett személy, amennyiben magára nézve kötelezően elfogadja az Egyesület alapszabályát és tagdíjat fizet.

A rendes tagságba való felvételhez az alábbi feltételek szükségesek:

  • legalább két rendes tag írásbeli ajánlása;

  • a jelentkezést elbíráló közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbsége.

6.2/ Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai:

Az Egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes személy, valamint minden olyan jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Egyesületet erkölcsileg és anyagilag támogatja.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint minden jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Egyesületet céljainak elérésében erkölcsileg és vagy anyagilag támogatja.

A tiszteletbeli tagságot az Egyesület Közgyűlése ajánlja fel.

7./ Az Egyesület tagjának jogai és kötelezettségei:

7.1.a./ A rendes tag jogai:

a., részt vehet az Egyesület munkájában, az Egyesület céljainak megvalósításában;

b., véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő kérdésekben, részt vehet a közgyűlésen, amelyen szavazati joggal rendelkezik;

c., választhat és választható a vezetőségbe;

d., betekinthet az Egyesület irataiba és pénzgazdálkodásába;

e., javaslatot tehet az Egyesület tisztségviselőinek személyér

f., részt vehet az Egyesület által szervezett rendezvényeken, igénybe veheti az Egyesület által nyújtott támogatásokat.

b., kötelezettségei:

a., az Egyesület működési szabályzatának betartása, a vezetőség reá vonatkozó határozatinak végrehajtása;

b., aktív és kreatív közreműködés az Egyesület munkájában;

c., tagdíjat megfizetése.

7.2./ Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjának jogai:

a., részt vehet az Egyesület közgyűlésén, tanácskozási joggal rendelkezik;

b., részt vehet az Egyesület munkájában az alapvető célok elősegítése és megvalósítása érdekében.

8./ A tagsági viszony megszűnése:

A tagsági viszony megszűnhet:

  • kilépéssel;

  • kizárással;

  • a tagdíj befizetésének három hónapnál hosszabb idejű elmulasztása esetén törléssel;

  • természetes személy esetén annak halálával;

  • jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;

  • az Egyesület megszűnésével.

II.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:

1./ Az Egyesület legfőbb szerve:

Az Egyesület legfőbb szerve: a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összességéből áll. A közgyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.

A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze.

A közgyűlésen az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai, valamint az elnökség által az ülésre meghívottak tanácskozási joggal részt vehetnek.

A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha az ok és cél egyidejű megjelölésével a rendes tagok legalább 1/3-a írásban kéri, illetve ha a bíróság elrendeli. A közgyűlést össze kell hívni abban az esetben is, ha azt az elnökség vagy az elnök, valamint az Ellenőrző Bizottság írásban kéri.

A közgyűlés összehívása akkor szabályszerű, ha az elnök a tagokat a közgyűlés időpontjáról, helyéről és napirendjéről az ülést megelőzően legalább 8 nappal korábban levélben írásban értesíti.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívása szabályszerűen történt és a rendes tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a 15 napon belüli időpontra összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés határozatait - kivéve ha az alapszabály másként rendelkezik - egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, azonban a szavazati joggal rendelkező tagok legalább egyharmadának indítványára a közgyűlés dönt a titkos szavazás elrendeléséről.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az Egyesület irattárában kell őrizni és abba az Egyesület rendes tagjai betekinthetnek.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a., az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel való egyesülésének kimondása;

b., az alapszabály, a fegyelmi szabályzat megállapítása, elfogadása, módosítása;

c., az Egyesület vezetőinek, az elnökségnek, az elnöknek, a titkárnak, és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, felmentése titkos szavazással;

d., az elnökség beszámolójának elfogadása, az ellenőrző bizottság beszámolójának jóváhagyása;

e., az Egyesület évi költségvetésének elfogadása;

f., a tagdíj mértékének megállapítása évente történő felülvizsgálata és annak elfogadása;

g., más társadalmi szövetséggel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása;

h., az Egyesület megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után a fennmaradt vagyon felosztásáról történő döntés.

A közgyűlés az a., b., d., e., és g. pontok alatti ügyekben a leadott szavazatok több mint 2/3-os többségével határoz.

2./ Elnökség:

Az Egyesület működését két közgyűlés közötti időpontban az elnökség irányítja.

Az Elnökség öt tagból áll, tagjait a közgyűlés választja a rendes tagok közül titkos szavazással, legalább egy év időtartamra, de két közgyűlés közötti időszakra.

Az Egyesület elnöksége két közgyűlés közötti időpontban vezeti, irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gondoskodik az Egyesület céljának megfelelő és azt elősegítő - jelen alapszabályban meghatározott - tevékenység, jogszabályok, belső szabályzatok szerinti gyakorlásának biztosításáról.

Az elnökség feladatai:

a., az Egyesület tevékenységének szervezése és irányítása;

b., a tagok és a pártoló tagok felvétele;

c., a munkaterv és eseménynaptár elkészítése;

d., az Egyesület fejlesztési tervének és éves költségvetésének kidolgozása;

e., az Egyesület tagságának szervezése;

f., a fegyelmi jogkör gyakorlása;

g., kapcsolattartás más Egyesületekkel;

h., a titkár díjazásának megállapítása;

i., tevékenységéről beszámol a közgyűlésnek;

j., előkészíti és végrehajtja a közgyűlés döntéseit.

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha legalább három elnökségi tag megjelent.

Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az elnökség működésére, tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

3./ Az Egyesület elnöke:

Az Egyesület elnökét az elnökségi tagok közül választja legalább egy évre, de két közgyűlés közötti időszakra titkos szavazással, amelyhez a

jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok több mint kétharmadának igen szavazata szükséges.

Az elnök hatásköre:

a., irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,

b., vezeti az elnökségi üléseket,

c., aláírási és utalványozási jogkörrel rendelkezik,

d., képviseli az Egyesületet harmadik személlyel szemben,

e., képviseleti jogát írásban az esetek meghatározott körére

nézve átruházhatja az Egyesület más tagjára,

f., összehívja az Egyesület közgyűlését,

g., gondoskodik az elnökség valamint a közgyűlés által hozott

határozatok végrehajtásáról.

Az elnök és az elnökség tevékenységükért a közgyűlésnek felelősek.

4./ Az Egyesület titkára:

Az Egyesület titkárát a közgyűlés választja a rendes tagok közül titkos szavazással és egyszerű szótöbbséggel egy éves időtartamra. A titkár feladata az Egyesület működésével kapcsolatos operatív feladatok elvégzése, az Egyesület adminisztrációjának vezetése. A titkárt tevékenységéért külön díjazás illeti meg, melynek mértékét az elnökség határozza meg.

A titkár feladatai különösen:

  • az Egyesület gazdasági ügyeinek felelős vezetése;

  • az Egyesület gazdasági ügyeit szervezése;

  • javaslattétel gazdasági ügyekben, illetve véleményezés a Közgyűlésnek és az Elnöknek;

  • gondoskodni az előírásoknak és a jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási rend kialakításáról és betartásáról;

  • segíteni az Egyesület által támogatott öntevékeny hallgatói csoportok gazdasági ügyeinek intézését és ellenőrzi azokat;

  • gondoskodni az Egyesület és az öntevékeny hallgatói csoportok pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges nyilvántartás pontos vezetéséről;

Az Elnök javaslata alapján a titkárt az Elnökség meghatározott gazdasági kérdésekben önálló aláírási joggal is felruházhatja.

6./ Az ellenőrző bizottság:

Az ellenőrző bizottság három főből áll, tagjait a közgyűlés választja rendes tagjai közül, titkos szavazással, megbízatásuk legalább egy évre, de két közgyűlés közötti időszakra szól.

Az ellenőrző bizottság feladata:

a., az Egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata;

b., a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése;

c., a tagsági díj fizetésének ellenőrzése;

d., az Egyesület által nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzése

Az ellenőrző bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.

Az ellenőrző bizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekben nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntéseit.

Az ellenőrző bizottságnak nem lehet tagja az, aki az Egyesületben más testület tagjaként vezetői, illetve tisztségviselői feladatot lát el.

Az ellenőrző bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az elnökséget, szükség esetén a felügyeleti szervet.

Az ellenőrző bizottság amennyiben szükségesnek ítéli meg, indítványozhatja a közgyűlés összehívását.

III.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

1./ Az Egyesület költségvetése:

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület költségvetését a közgyűlés hagyja jóvá.

2./Az Egyesület bevételei:

a., a tagok által befizetett tagdíj,

b., jogi és magánszemélyek felajánlásai és hozzájárulásai.

c., céljai megvalósítása érdekében folytatott vállalkozási tevékenység bevétele

d., pályázatokon elnyert céltámogatások

Az Egyesület - célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.

A megalakulás évében az éves tagdíj mértéke rendes tagok esetében 5.000.- Ft, pártoló tagok esetében minimum 25.000.- Ft.

A továbbiakban a mindenkori éves tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg, de az a rendes tagok vonatkozásában nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 25%-át. Az éves tagdíjat egy összegben a januári közgyűlést követő egy hónapon belül kell az Egyesület bankszámlájára befizetni.

Az Egyesület tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kiegyenlítése után - vagyonáról a közgyűlés rendelkezik.

IV.

FEGYELMI FELELŐSSÉG

Az Egyesület tagjai felett - ilyen minőségben elkövetett fegyelmi vétség esetén - a fegyelmi jogkört az elnökség gyakorolja.

Fegyelmi vétség különösen:

  • az Egyesület Alapító okirata által meghatározott kötelezettségek be nem tartása;

  • az Egyesület jogszerű munkájának akadályozása;

  • az Egyesület anyagi vagy morális megkárosítása.

A fegyelmi eljárás során az elnökség a következő büntetéseket szabhatja ki:

a., figyelmeztetés;

b., megrovás;

c., a tagság felfüggesztése meghatározott időtartamra, de legfeljebb három hónapra;

d., kizárás.

Az a., és b., pontban megjelölt fegyelmi büntetéseket a fegyelmi eljárás során csak természetes személyi tagokkal szemben lehet alkalmazni.

A fegyelmi határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet a közgyűlés bírál el.

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok az irányadók.

Az Egyesület 2000. év január 13. napján mondta ki megalakulását. A közgyűlés e napon fogadta el a jelen alapszabályt, és adott meghatalmazást a jelen alapszabály elkészítésére és ellenjegyzésére az Almási és Borsy Ügyvédi Irodának, Dr. Almási Sára ügyvéd ügyintézése mellett.