Kezdőlap-Home Page
Archívum-Archives
Linkek-Links
Letöltés-Download
Szerkesztőbizottság-
Editorial board

II. évfolyam 4. szám 2001. október
Volume 2 - No  4 - October 2001

Tartalomjegyzék - Contents

Prof. Dr. Tisza Miklós: Anyagtudományi kutatások a Miskolci Egyetem Mechanikai Technológiai tanszékén [HUN]
Dr. habil Lukács János - Dr. Nagy Gyula- Dr. Török Imre: Próbatestek és szerkezeti elemek viselkedésére jellemző mérőszámok ismétlődő terhelésnél

Dr. Béres Lajos - Dr. Balogh András: A legújabb fejlesztésű melegszilárd acélok főbb hegeszthetőségi vonatkozásai [HUN]

Kocsisné dr. Baán Mária - Dr. Marosné dr. Berkes Mária: Nemfémes anyagok vizsgálatának egyes kérdései [HUN]

Dr. Török Imre-Dr. Nagy Gyula- Dr. Lukács János: Szénhidrogénszállító csőtávvezeték - szakaszok roncsolásos vizsgálatának tapasztalatai [HUN]

Dr. Gál István - Dr. Schäffer József: Számítógépes C-görbe elemző és hőkezeléstechnológiai tervező rendszer [HUN]

Dr. Tisza Miklós - Dr. Fülöp Tibor - Adorján Gábor – Dr. Kiss Antal
Magyar Zoltán - Reza Rowshan - Szabó Péter – ifj. Tisza Miklós:
Modellezés és szimuláció az Anyagtudományban és az Anyagtechnológiákban [HUN]

[HUN] - Magyar cikk
[ENG] - English article

 

 

 

Számítógépes C-görbe elemző és hőkezeléstechnológiai tervező rendszer

Dr. Gál István
egyetemi adjunktus

Dr. Schäffer József
egyetemi adjunktus

Miskolci Egyetem
Mechanikai Technológiai Tanszék

 

Bevezetés

A C-görbék az ausztenit keletkezését, illetve átalakulását eredményező hőmérséklet-idő ciklusokat alkalmazó technológiák (hőkezelés, hegesztés) tervezésének elterjedten használt, fontos segédletei. A személyi számítógépek kínálta lehetőségeket felhasználva programot dolgoztunk ki folyamatos hűtésű C-görbék elemzésére [1, 2]. A továbbiakban e programot a C-görbék hőkezeléstechnológiai tervezésben való alkalmazását szolgáló programrésszel bővítettük, majd a hőkezeléstechnológia tervezésének gyakorlati igényeit kiszolgáló részekkel kiegészítve, moduláris felépítésű programrendszerré fejlesztettük [3, 4, 5]. A program szükség szerint tovább bővíthető, illetve fejleszthető. A tervező rendszer lehetővé teszi a tervezés során szükséges elemzések elvégzését, az egyedi átalakulási tulajdonságok figyelembe vételét a Jominy görbe alapján, valamint az előírt eredményt biztosító hőkezeléstechnológia részletes megtervezését és dokumentálását.

 

Folyamatos hűtésű C-görbe elemzése

A C-görbe értékelő program a hagyományos eljárásnál egyszerűbben, gyorsabban szolgáltatja a szükséges információkat és az alábbiak szerint jellemezhető:

   

 • a [6] adataira támaszkodó C-görbe adatbázis egyszerűen tovább bővíthető, az adatok bevitelét C-editor segíti,

 •  

 • a tárolt C-görbék tartalomjegyzéke képernyőn lekérhető, a választott C-görbe az összes szükséges adat feltüntetésével megjeleníthető,

 •  

 • a képernyőn a lekért C-görbébe a választott hűlési sebességnek megfelelően a hűlési görbe berajzolható, az egyes átalakulások kezdeti hőmérsékletei, a keletkezett szövetelemek és %-os mennyiségük valamint a keménység kiértékelhetők,

 •  

 • előírt hűlési idő, szövetelem % vagy keménység esetén az ezt eredményező hűlési sebesség meghatározható, a hűlésgörbe a C-görbébe berajzolható, az előbbiek szerinti elemzés elvégezhető,

 •  

 • a program lehetővé teszi több C-görbe egymásra rajzolását azok különböző szempontú összehasonlítása céljából.

 • Az 1. ábra egy kiválasztott hűlési sebességnél végzett elemzésre mutatja a képmezőket, a vázlatos szövetszerkezetet is feltüntetve.

  1. ábra: Adott hűlési sebességnél végzett elemzés

  A C-görbe elemző program Windows alkalmazás. Ha a felhasználó már ismeri néhány Windows alkalmazás használatát, a program futtatása külön betanítást nem igényel.

  A program előnyösen felhasználható a C-görbék oktatásában. Az adatbázis az acélok széles választékára ad lehetőséget különféle ötvözetek folyamatos hűtésű C-görbéinek képernyőn való gyors behívására, bemutatására és a jellegzetességek ismertetésére. A program segítésével a képernyőn a különféle elemzési lehetőségek egyszerűen bemutathatók, illetve egyéni gyakorlás keretében könnyen elsajátíthatók. Mivel a program lehetővé teszi több C-görbe egymásra rajzolását, oktatási szempontból igen előnyös lehetőség nyílik a C-görbék alakját és helyzetét befolyásoló tényezők, így mindenekelőtt az ötvözés és az ausztenitesítési hőmérséklet befolyásának szemléltetésére. A 2. ábra az ötvözés hatását illusztrálja.

  2. ábra: Az ötvözés hatásának szemléltetése

   

  C-görbék felhasználásával végzett hőkezeléstechnológiai elemzések

  A C-görbék fontos segédletei a leggyakrabban alkalmazott hőkezelési technológiáknak. Az ismertetett C-görbe elemző programhoz ilyen irányú felhasználás céljából további program modulok kapcsolódnak.

  Edzésnél és nemesítésnél egyaránt ismert az átedzhetőség jelentősége. Az un. keménységtraverz alapján a teljesen martenzitesre, illetve 50%-ban martenzitesre edződött réteg nagysága közvetlenül szemléletesen megállapítható. Nemesítéskor a megeresztéskor kapott mechanikai tulajdonságok az edzés utáni szövetszerkezettől függenek. Ezért a keménységtraverz mellett igen hasznos a szövettraverzek ismerete is.

  A program különböző hűtőközegek (áramló víz és olaj) és tengelyszerű alkatrészekre, a sugár 0,2 R osztással képzett pontjaiban, a magtól a felületig, meghatározza a hűlésgörbéket és azokat a kiválasztott C-görbébe berajzolja és megállapítja a keménységet, a ferrit, perlit, bainit és martenzit mennyiséget, Végül az összes tárolt adat alapján a 3. ábrán szemléltetett módon megadja a különböző traverzeket.

  3. ábra: Elemzési eredmények adott acélnál, hűtési módnál és átmérőnél

  Egy további program modul a hőkezelés-technológiai tervezéshez szükséges hevítési és hűtési idők számításában nyújt hasznos segítséget. Itt lehetőség van arra is, hogy a hűtési erélyesség konkrét ismeretében a darab valamely pontjában a hűlésgörbét meghatározzuk és a vonatkozó C-görbében a hűlésgörbe menti elemzéseket elvégezzük, illetve ennek alapján a traverzeket megrajzoljuk.

  E programrészek felhasználásra kerülnek a hőkezelés oktatásában is, mindenekelőtt technológiai tervezési feladatok keretében, illetve diplomatervek részfeladatainak megoldásában.

   

  Az acélok egyedi álalakulási tulajdonságainak figyelembe vétele

  A C-görbék használatára alapozott technológia tervezésnél bizonyos, az előrejelzés pontosságát befolyásoló korlátozó tényezőkkel kell számolni [7]. Így például valamely acélfajtánál a C-görbe felvétel jelentős költségei miatt csak egy adag vizsgálatára van lehetőség. A vizsgálatra szánt adag kiválasztását a hivatkozott C-görbe gyűjteménynél az egyes acélminőségek nagyobb számú adagjának Jominy vizsgálata előzte meg. A C-görbe felvételhez azt az adagot választották ki, amelynek Jominy görbéje a szórási tartomány közepén helyezkedett el. Tehát a közölt C-görbék egy átlagos átalakulási viselkedésű adag C-görbéi.

  A fentiekből következik, hogy a C-görbék használatakor nincs lehetőség valamely adag egyedi átalakulási tulajdonságainak figyelembe vételére. Ehhez nemesíthető acéloknál az adagellenőrzéshez előírt Jominy vizsgálatot, illetve görbét lehet felhasználni. Ez a vizsgálat a kisebb darabok felületén vízben való lehűtésnél adódó lehűlési sebességtől kb. 150 mm átmérőjű hengeres darab magjában olajhűtésnél fellépő lehűlési sebességig terjedő tartományt fogja át.

  A keménységtraverz a rendelkezésre álló Jominy görbéből kiindulva annak alapján állapítható meg, hogy valamely pontban a keménység a Jominy próba azon pontjának keménységével egyezik meg, amely azonos sebességgel hűlt. Hengeres daraboknál, különböző hűtőközegekre a szelvény különböző pontjai és a Jominy próbatest pontjai között fennálló említett összefüggés felhasználásával készült program képmezői a 4. ábrán láthatók.

  4. ábra: A keménységtraverz meghatározása a Jominy görbéből

   

  Előírt tulajdonságok alapján való hőkezeléstechnológia tervezés és anyagminősítés

  A nemesíthető acéloknál a szilárdsági tulajdonságokra vonatkozó elvárás gyakran mint előírt magszilárdság fogalmazódik meg. Ebből kiindulva olyan program modul került kidolgozásra, amely a MSZ-EN 10 083 acéljaira vonatkozó adatbázis alapján lehetővé teszi az előírt követelménynek megfelelő acélminőségek kiválasztását. A szóbanforgó szabványban szereplő ötvözetlen minőségek normál szélességű (H jelű), az ötvözött minőségek normál, felső tartományban szűkített (HH jelű), ill. alsó tartományban szűkített (HL jelű) Jominy sávval rendelhetők. A program az elemzés során adott anyagminőségnél, kijelölt Jominy sávnál, kiválasztott edzőközegnél (víz v. olaj) megadja az edzés utáni keménységtraverzeket, majd a kiválasztott megeresztési paraméterekre a megeresztés utáni keménységtraverzeket. Mivel a szilárdság keménységre átszámítható, a követelménynek való megfelelés közvetlenül megítélhető. A kiinduló adatokat és az elemzési eredményeket feltüntető képmezőkre az 5. árbán látható példa.

   

  5. ábra: Anyagkiválasztás előírt magszilárdság alapján

   

  Négyszög szelvényű darabok hőkezelésével kapcsolatos kérdések is visszavezethetők kör szelvényű darabra, az ún. egyenértékű kör szelvényű rúd átmérő meghatározásával. Az átszámításra külön program modul szolgál.

  Az edzési, ill. nemesítési technológia részletes megtervezéséhez a program alábbi szolgáltatásai állnak rendelkezésre:

    

 • az edzési hőmérséklet megállapítása:

  •  

  • számítással:

    

  • a tényeleges vegyi összetételre,

  •  

  • szabványos vegyi összetétel határértékeinek figyelembe vételével,

    

  • a C-görbe adatbázis, ill. az MSZ EN 10083 ajánlásai alapján.

    

  • a hevítési idő számítása:

    

  • különböző geometriájú testekre a hevítési körülmények és a hőfizikai jellemzők figyelembevételével.

    

 • a hűtés menetének számítása:

  •  

  • kiválasztott hűtőközegnél (víz, olaj),

  •  

  • a hűlési körülmények és a hőfizikai jellemzők figyelembevételével.

    

  • a megeresztés adatainak számítása:

    

  • előírt keménységet biztosító megeresztési hőmérséklet számítása, a megeresztés utáni keménységtraverz megadásával,

  •  

  • a technológiai adatok módosítása a megeresztési hőmérséklet és idő egyenértékű hatása alapján.

    

  • az elemzések eredményeinek és a technológiai tervezés adatainak dokumentálása, technológiai utasítás készítése.

  A megeresztéshez kapcsolódó képernyőt mutat a 6. ábra.

  6. ábra: A megeresztésre vonatkozó technológiai adatok és eredmények meghatározása

  Egy további programrész alkalmas anyagminősítésre is az alábbiak szerint:

    

  • a C-görbe adatbázis anyagválasztékának vegyi összetételek alapján,

  •  

  • az MSZ EN 10 083 acéljainak vegyi összetételre, mechanikai jellemzőkre és Jominy sávokra vonatkozó adatbázisa alapján.

  A 7. ábra a fenti második pont szerinti minősítés esetére szemlélteti a képernyőt.

  7. ábra: Acélminősítés az MSZ EN 10 083 előírásai szerint

  Mint már említettük a program Windows alkalmazás, ami a kezelés könnyű elsajátíthatósága mellett jó áttekinthetőséget, egyszerűen végrehajtható sokrétű elemzési lehetőséget nyújt a felhasználó számára.

   

   

  Irodalom

    

 • Dr. Gál I. – Dr. Schäffer J.: Folyamatos hűtésű C-görbék számítógépi elemzése. XVI. Hőkezelő Országos Konferencia, Székesfehérvár, 1995. október 10-12. p. 130-134.

 •  

 • Dr. Gál I. – Dr. Schäffer J.: Analysenprogramm für ZTU-Schaubilder mit Rechner und seine Anwendungsmöglichkeiten im Unterricht. Publications of the University of Miskolc, Series C., Mechanical Engineering Volume 46. Miskolc, 1996. p. 217-228.

 •  

 • Dr. Gál I. – Dr. Schäffer J.: Számítógépes C-görbe atlasz és hőkezeléstechnológiai tervező program. microCAD’96 Nemzetközi Tudományos Konferencia, Mechanikai Technológiák Szekció. 1996. február 29. p. 41-46.

 •  

 • Dr. Gál I. – Dr. Schäffer J.: Számítógépes hőkezelés technológiai tervező program. XVII. Országos Hőkezelő Konferencia, Sopron 1997. október 14-17. Gépgyártástechnológia 10. sz. p. 33-37.

 •  

 • Dr. Gál I. – Dr. Schäffer J.: Recent Developments in the Computer Aided Process Planning of Heat Treatment. Publications of the University of Miskolc, Series C, Mechanical Engineering Volume 51. Miskolc, 1999. p. 65-70.

 •  

 • Atlas zur Wärmebehandlung der Stähle Band I. (1961), Band 2. (1972) Verlag Stahleisen M. B. H. Düsseldorf.

 •  

 • Dr. Gál I. – Dr. Schäffer J.: Hőkezeléstechnológiai tervező program továbbfejlesztése az acél egyedi átalakulási viselkedésének figyelembevételével. microCAD’98 Nemzetközi Számítástechnikai Tudományos Konferencia 1998. február 25-26. Mechanikai Technológiák Szekció p. 73-77.

 •