MŰANYAGHULLADÉKOK TERMIKUS HASZNOSÍTÁSA

Nagy Adrienn
Ph.D. hallgató
Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Kar Analitikai KémiaTanszék

Témavezető: Dr. Lengyel Attila
Egyetemi docens
Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar Analitikai Kémia Tanszék

BEVEZETÉS

Magyarországon a hulladékgazdálkodás jelenlegi szabályozását át kell alakítani az EU elvárásainak megfelelően és a most készülő törvényeknek le kell fednie a keret direktíva tartalmát. Ezért fontos a hulladékgazdálkodás céljának és alapelveinek pontos meghatározása.

Hulladékgazdálkodás célja:

 •  
 • A lehető legkisebb mértékűre csökkenjen a természeti erőforrások használatának mértéke, valamint a környezeti hulladékok általi szennyezésének kockázata.
 •  
 • A meglévő szennyezéseket a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.
 •  
 • A fejlesztési irányoknak a hulladék megelőzés és minimalizálás felé kell mutatniuk.

A hulladékgazdálkodás alapelvei:

 •  
 • A szennyezés megelőzése és a fenntartható fejlődésnek megfelelő hulladékgazdálkodás.
 •  
 • “szennyező fizet” elv érvényesülése.
 •  
 • Integrált hulladékgazdálkodási stratégia
 •  
 • Nemzetközi szerződésekben rögzített kötelezettségeknek való megfelelés.

A jelenlegi és a várhatót helyzet.

1. táblázat
A keletkezett hulladék évenkénti megoszlása (millió tonna)

HULLADÉK TÍPUSA

Keletkezett mennyiség

 

1985

1990

1992

1994

1995

1998

Települési szilárd

4,55

4,9

4,0

4,2

4,3

4,3

Települési folyékony

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Termelési veszélyes

4,8

4,7

4,2

3,9

3,5

3,5

Termelési nem veszélyes

96,0

90,0

75,8

80,0

81,0

80,0

Összesen

125,3

119,6

104,0

108,1

108,8

107,8

1. ábra
Keletkező hulladékok százalékos aránya

A táblázatból látható, hogy Magyarországon is nagy mennyiségben keletkeznek a hulladékok. A kördiagram jól szemlélteti ezek átlagos arányát. Az anyagi minőség szerinti összetétel az elmúlt évben.

2. táblázat
Magyarországon a települési hulladék összetétel szerinti megoszlása (1998-ban)

Hulladékösszetevő

%-os aránya

Papír

16,83

Műanyag

5,23

Textil

3,87

Üveg

3,75

Fém

3,55

Bomló szerves

37,50

Szervetlen

28,75

Veszélyes

0,7

Összesen

100,00

Látható a műanyag nagy aránya, éppen ezért fontos erről beszélnünk. Az előbb látott hulladék típusok közül a fő problémát a települési szilárd hulladék okozza, mivel erre ez idáig nem fordítottak nagy figyelmet.

A települési szilárd hulladék 40%-a csomagolási hulladék éppen ezért kiemelkedő jelentőségű ennek megoldása. Magyarországon jelenleg 460 Mt hulladékmennyiség van tárolva, de ebben nincs benne a vaskohászat és színesfémkohászat által felhalmozott néhány 10 Mt hulladékmennyiség. A felhalmozott hulladékmennyiségből évente 10 Mt áll kezelés alatt (kb. 1,6 Mt hasznosítás), ami így folytatva 50 év kezelési időszakot igényelne!

Az újra hasznosított másodnyersanyagok:

 • Vas és acélhulladék
 • Nemvas-fémek
 • Papírhulladék (ezekre jellemző, hogy a hazai ipar képes az újrahasznosítására)
 • Műanyag alapú hulladék (Ma működnek Magyarországon önálló újrahasznosító üzemek, melyek a műanyaghulladékból granulátumot és terméket állítanak elő, de ettől jóval nagyobb az igény. Ennek oka: másodanyagból készült termék piaci kereslet hiánya, valamint a termék gazdaságosságának vitatása.)

A meglévő és keletkező hulladékmennyiséget kezelni kell, melynek kezelése több műveletből áll.

A hulladékkezelés fő műveletei:

 1. Gyűjtés
 2. Begyűjtés (szervezetten)
 3. Kezelés
 • A hasznosítható hulladékok másodnyersanyaggá alakítása, azaz ipari felhasználásra való előkészítés
 • Termikus hasznosítás
 • Lerakás

Magyarországon a hulladékok zömének végső sorsa a lerakás. Az EU deponálást tiltó előírása, amely a társulás időpontjától hazánkra is érvényes lesz, szükségessé teszi a tárolt, illetve elföldelt hulladék mennyiségének és a tárolási helyeknek a feltérképezését. A tárolt hulladék mennyiségének 0,3%-a kerül csak hasznosításra, ami katasztrofálisan kevés. Az EU szabályozás szerint a hasznosításnak két útja van:

 • Alapanyagként való hasznosítás (prioritást élvez)
 • Energiahordozóként történő hasznosítás.

EU előírás (újrafeldolgozás és újrahasznosítás): 2001-re 50%-65%-át hasznosítani, ebből 24-45%-át újrafeldolgozni, anyagonként minimum 15 súlyszázalékot elérve. Éppen ezért a műanyag alapú hulladékoknál jelentős mértékben kell növelni a hulladék előkezelő és az anyagában történő hasznosító kapacitást, különben az EU által előírtak nem teljesíthetők.

Műanyaghulladék hasznosítás módszerei:

 • Begyűjtés fejlesztése a tiszta és fajtaazonos műanyaghulladékok területén
 • Hulladékfeldolgozási technológiák fejlesztése a szennyezett és nem fajtaazonos műanyaghulladékok esetén
 • Termikus kezelést elfogadni hasznosításnak, és a kapacitást növelni.

MŰANYAGHULLADÉKOK Termikus hasznosítása

A műanyaghulladék hasznosítás módszerei közül ki kell emelnünk a termikus kezelést, mely 4 nagy csoportra bontható:

 • Égetés
 • Pirolízis
 • Plazma-bontás
 • Nagyhőmérsékletű kemencében való alkalmazás (kazán, nagyolvasztó).

Azért kell ezeket kiemelnünk, mert a nem az előírásoknak megfelelő kezelés esetén további környezetszennyezés lehetséges, mivel a termikus kezelésnél keletkező füstgáz alkotói levegőszennyezőket tartalmaz. Megfelelő kezelésnél a szennyező anyagok koncentrációit a megengedett határértékek alatt lehet tartani.

Cél: magas hőfokon végbemenő oxidáció, minél tökéletesebben, egyes anyagokra nézve 99,9%-os elbomlási hatásfok elérése.

A sikeres folyamathoz 4 tényező szükséges:

 • megfelelő hőmérséklet
 • elegendő időt.
 • megfelelő oxigénellátás
 • az égetőterekben megfelelő örvénylés, turbulencia

Az előírt rendeletben különbség van a klórtartalmú és a nem klórtartalmú hulladékokat égető berendezések üzemeltetési feltételei között. Klórtartalmú hulladékot égető berendezés égetőtereiben a füstgáznak legalább 2 másodpercig, 1500°C hőmérsékleten, + 50°C hőingadozás mellett kell tartózkodnia, emellett a füstgáznak 6-11 tf% oxigént kell tartalmaznia. A megengedett határértékeket érdemes összehasonlítani más országok által elfogadott értékekkel, mint például Németországéval. Látható a 3. táblázatból, hogy a német előírások kevéssel szigorúbbak, mint mieink. Az alacsony határértékek biztosítják, hogy a környezetbe ne jussanak ki szennyezőanyagok. Valamint ösztönzik a felhasználókat arra, hogy korszerűbb és biztonságosabb berendezéseket és szűrőket használjanak ahhoz, hogy az alacsony határértékeket tartani tudják.

3. táblázat
Füstgáz szennyezőanyag-tartalmának félórás középértékű határértékei

Füstgáz összetevői

Magyarország [mg/m3]

Németország [mg/m3]

Por

30,0

10-30

SO2

200,0

25-100

NOX

400,0

300-500

CO

100,0

50-100

HCl

50,0

10-30

HF

2,0

0,5-1

Szerves szén

20,0

<20

Dioxionok és furánok

1·10-7

1·10-7

A nagyolvasztóban való hasznosítás során a granulált műanyaghulladékot a fúvókákon keresztül vezetik be a medencébe, ahol az oxidációs zónában kb. 2000oC-os hőmérsékletén a granulált műanyaghulladék azonnal tökéletesen CO2-dá és vízgőzzé ég el:

CnHm + (n + 0,25m) O2 = n CO2 + 0,5m H2O

A karbon reagál a vízgőzzel és a CO2-dal:

n CO2 + 0,5m H2O + (n + 0,5m) C = (2n + 0,5m) CO + 0,5m H2

és a keletkező CO és H2 egy része részt vesz az indirekt redukcióban, újra szén-dioxiddá és vízzé alakulva. A CO2 a Boudouard-reakcióban alakul át CO-dá. Mind az égetőmű, mind a nagyolvasztó szintézisgázt fejleszt, de amíg az égetőműben az energiának 80%-ból hő képződik, addig a nagyolvasztóban a műanyag kémiai energiájának (az entalpiának) zöme a redukcióban hasznosul. Ezt az eljárást üzemszerűen alkalmazzák Németországban több üzemben és Japánban.


1. ábra
Műanyaghulladék bevitele a nagyolvasztóba [1]

A nagyolvasztóban történő műanyag alapú csomagolási hulladék hasznosítása, az égetőitől abban tér el, hogy itt nem csak “egyszerű“ hasznosításról van szó, hanem a bomlás során keletkező CO részt vesz az indirekt redukcióban. Ezért a nagyolvasztói hasznosítás egyfajta másodnyersanyag hasznosítás.

Mivel az égetőbe vagy a nagyolvasztóba kerülő műanyag alapú csomagolásihulladék tartalmazhat klórt, így lehetőség van arra, hogy égetéskor mérgező melléktermékek, dioxinok és furánok keletkezzenek. Éppen ezért mivel felmerült a képződés lehetősége, átfogó kísérleteket végeztek arra vonatkozóan, hogy milyen vegyületek keletkezhetnek klórozott műanyaghulladékból égetés és pirolízis során. Erre egészségügyi szempontból is szükség volt, hiszen a klórozott szénhidrogének tökéletlen égetéséből származó és azt követően kialakuló vegyületek emissziója, mint például: klórozott fenolok, aromás szénhidrogének, poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok potenciális veszélyt eredményezhetnek a föld élővilága számára, ezek általában rákkeltő hatásúak. A képlete:

Dioxin 2,3,7,8 TCDD

Az amerikai EPA ezek közül a végtermékek közül a 2,3,7,8 TCDD (a 4 klór atomot tartalmazó dioxint) tekinti a legveszélyesebbnek. A dioxin két benzol gyűrűt tartalmaz, mely két oxigénkötéssel kapcsolódik egymáshoz és a hidrogének klór atomra cserélődnek.

TERMODINAMIKAI SZÁMÍTÁSOK

Tekintettel arra, hogy a korábban ismertetett kísérletek alapján a klórozott szénhidrogének keletkezése nem zárható ki az égetés során, a továbbiakban azt vizsgáltam, hogy a műanyagok milyen százalékban képesek lebomlani, illetve a bomlástermékekből és a maradék monomerekből van-e termodinamikai valószínűsége a toxikus szerves vegyületek képződésének. A "hagyományos" füstgázalkotók külön-böző hőmérsékleten vett képződési szabadentalpia adatait szakirodalom felhasználá-sával kigyűjtöttem. Viszont a toxikus szerves komponensek képződési szabadentalpi-áira nem találtam adatot, különösen a hőmérséklet függésre nem. Ezért a fajlagos hőkapacitás számításakor az un. csoportadalékok módszerét használtam. A csoportadditivitás elvének Benson által kidolgozott változatán [2] alapuló közelíto számításokhoz a THERM néven ismert számítógépi programot [3] használtuk. A szóban forgó vegyületekhez tartozó csoportértékek részben szintén ismeretlenek. Hiányukat a következo megfontolások alkalmazásával kíséreltük meg áthidalni:

 1. A legfontosabb oxigéntartalmú hetero-monociklusos rendszerek alapvázainak termokémiai adatai megbízhatóan ismertek.
 2. A különbözo módon szubsztituált alkánszeru szerkezetek és aromás analógjaik termokémiai adatai között hasonlóságok mutatkoznak. Így a 2-metil-hexán- toluol, s-hexanol- fenol, butil-ciklohexán- 1,2,3,4-tetrahidro-naftalin párokra a D fHo illetve D So értékek átlagos különbsége 57.71 ±  0.43 kcal/mol illetve 23.98 ±  2.90 cal/mol·K . Az elso és második párra ismertek a Cp(T) függvények is, melyek szintén párhuzamos lefutásúak.
 3. A 2-butil-dioxán termokémiai adatait azzal a feltevéssel számítottuk, hogy a gyuruben levo C-(C)2(H)(O) csoportértékei annyival térnek el a dioxán-beli C-(C)(H)2(O) csoportéitól, mint amekkora a nyílt láncú éterek megfelelo csoportjai közötti ismert különbség.
 4. A 2-butil-dioxán aromatizációja vezet a benzodioxánhoz. A két vegyület termokémiai adatainak különbségét az analóg gyuruszerkezetu butil-ciklohexán- 1,2,3,4-tetrahidro-naftalin párra ismert eltéréssel közelítettük. Cp(T)-nek a THERM programhoz szükséges - ám ismeretlen - értékeit a 2. pontban számolt átlaggal helyettesítettük.
 5. A 2,5-dibutil-dioxán kettos aromatizációjának megfelelo korrekcióval a dioxán alapvázának jellemzoit kaptuk.
 6. Az aromás gyurun való Cl-szubsztitúciónak a D fHo-ra illetve a D So-ra gyakorolt hatását az ismert CB-(Cl) és CB-(H) csoportértékekbol, szükség esetén az ort(Cl-Cl) kölcsönhatás figyelembevételével számítottuk.

A THERM program adatfájljait kritikai értékekkel frissítettük [4] és a fentiek szerint kiegészítettük. (Az utóbbi muvelethez a THERM-mel kompatíbilis számítógépes programot készítettünk.) A kapott fajhő értékek a hőmérséklet függvényében a következőképpen alakultak:

4. táblázat
Fajhő értékek a hőmérséklet függvényében

SPECIES

H298

S298

Cp, K

 

kJ/mol

300

400

500

600

800

1000

1500

DIOXIN -8.03 107.28 39.83 55.18 67.94 77.75 92.05 101.24 121.39
DIOX1Cl -15,44 11,55 43,76 59,09 71,64 81,16 94,85 103,51 122,56
DIOX2aCl -22,85 119,94 47,69 63,00 75,34 84,57 97,65 105,78 123,73
DIOX2oCl -20,73 119,63 47,49 62,61 74,87 84,09 97,21 105,40 124,30
DIOX3Cl -28,14 125,28 51,42 66,52 78,57 87,50 100,01 107,67 125,47
TCDD -33.43 134.74 55.15 70.04 81.80 90.43 102.37 109.56 127.21
DIOX5Cl -38,72 138,70 58,88 73,56 85,03 93,36 104,73 111,45 128,95
DIOX6Cl -44,01 146,78 62,61 77,08 88,26 96,29 107,09 113,34 130,69
DIOX7Cl -49,30 152,12 66,34 80,60 91,49 99,22 109,45 115,23 132,43
DIOX8Cl -54,59 161,58 70,07 84,12 94,72 102,2 111,81 117,12 134,17
FURÁN 20.05 106.51 36.84 51.37 63.57 72.99 86.81 95.74 115.62
TCDF -5.35 133.97 52.16 66.23 77.43 85.67 97.13 104.06 121.44

A DIOXIN és a FURÁN jelenti a klórt nem tartalmazó vegyületet, a TCDD és a TCDF pedig a 4 klór-tartalmú dioxint és furánt. A többinél a beépült klórok számát jelzik a számok, valamint még azt is, hogy orto (o) helyzetbe épül-e be klór. Ahhoz, hogy a szabadentalpia a

D G = D H - TD S (1)

(2)

(3)

egyenletekkel számolható legyen, vagy numerikusan vagy pedig analitikusan kell integrálni. Utóbbit választva, meghatároztuk a cp regressziós függvényét a hőmérséklet szerint. Például a TCDD fajhője a:

(4)

egyenlettel behelyettesíthető a (2)-(3) egyenletbe.

A szabadentalpiák összegyűjtése (JANAF) és kiszámítása után modelleztük az égetés során lejátszódó folyamatokat a következő egyenletekkel:

 1. CH4 + 2(O2+3.76N2) = CO2 + 2H2O + 3.76*2*N2
 2. CH4 + 1,5(O2+3.76N2) = CO + 2H2O + 3.76*1,5*N2
 3. C8H8 + 10(O2+3.76N2) = 8CO2 + 4H2O + 3.76*10*N2
 4. C8H8 +6(O2+3.76N2) = 8CO + 4H2O + 3.76*10*N2
 5. C8H8 + 40/12(O2+3.76N2) + 16/6HCl = 8/12C12O2H4Cl4 + 16/3 H2O + 3.76*40/12N2
 6. C2H3Cl + 5/2(O2+3.76N2) = 2CO2 + HCl + H2O + 5/2*3.76N2
 7. 2C + O2 = 2 CO
 8. 2CO + O2 = 2 CO2

Mivel az égetés során párhuzamosan játszódnak le a reakciók egymás mellett, nem elegendő külön-külön vizsgálni az egyes reakciók egyensúlyát. Analitikus megoldás esetén nem lineáris egyenletrendszerekről van szó, numerikus közelítő megoldásokat kell alkalmazni. Ehelyett mi nem ezt választottuk, hanem paraméterbecslést alkalmaztunk.

Lényege: Keressük a paraméterek olyan optimálisnak tekinthető kombinációját, amelynél az optimalizációs paraméter esetünkben a 6 reakcióegyensúlyi állandójának eltérése a számítottól minimális. Erre vannak kidolgozott paraméterbecslő szoftverek és eljárások, amelyek különböző algoritmussal biztosítják a minimum keresésének leggyorsabb irányát, valamint azt a lokális minimumot, hogy ne akadjon el a keresés.

Mi nem ilyet használtunk, hanem saját magunk írtunk, amibe azt a feltételt biztosítottuk, hogy csak azokat a paraméter kombinációkat fogadtuk el, amelyek esetén a móltörtek összege 0.95-1.05 intervellumba esik. Miután 5 lépésközt engedtünk meg egy hőmérsékleti tartománynál 300000 variációra van elvi lehetőség, ennek 10%-a volt értelmes adat.

Az eredményeket a következő táblázat mutatja:

5. táblázat
Égetést modellező egyenletek paraméterei különböző O2 tartalom mellett 1000 és 1500oC-on

Két dolog érdekelt bennünket:

 • Nagy oxigén tartalom esetén van-e elméleti indokoltsága a dioxin olyan mértékű képződésének, ami határérték fölötti.
 • Nagyon kis oxigén tartalomnál, nagy CO tartalomnál (pirolízis), milyen a feltétele a képződésnek.

A jelenlegi eredményekből egyértelműen látszik, hogy a határértéket messze nem éri el a dioxin koncentrációja. Az előírások az égetőben azért szigorúak, mert kicsiny CO és HCl tartalmat nehéz tartani, ebből következik, hogy sokkal jobb pirolizálni és utána a CO-tartalmú gázt tökéletesen elégetni.

Összefoglalás

A hulladékok közöttük a műanyaghulladékok hasznosítása vagy tárolása napjaink nagy társadalmi és műszaki kihívása. A termikus hasznosítások közül a nagyolvasztói azért előnyös, mert a kémiai energia közel 80%-a a technológiában hasznosul, zömében a redukcióban. A dioxinok, furánok és PAH-ok képződésének veszélye is csekély a tapasztalatok szerint, amelyeket a termodinamikai számítások is igazolni látszanak

IRODALOM

[1] INTERNET NKK’s Homepage http://www.nkk.co.jp Waste plastics to be recycled and blow into blast furnace, Vol. 36. No. 9. November 1996/1.

[2] S. W. Benson: Thermochemical Kinetics, 2nd Ed. John Wiley & Sons, New York, 1976.

[3] Edward R. Ritter, Joseph W. Bozzelli: THERM: Thermodynamic Property Estimation for Gas Phase Radicals and Molecules; Int. J. Chem. Kinet., 23, 767 (1991).

[4] N. Cohen, S. W. Benson: Estimation of Heats of Formation of Organic Compounds by Additivity Methods; Chem. Rev. 1993, 93, 2419.

VISSZA

Copyright © 2000
Magyar Anyagtudományi Egyesület