A nikkel tartalom hatása a gyengén ötvözött acélok magas homérsékletű oxidációjára

Dénes Éva, doktorandusz hallgató

Témavezető: Dr. Dévényi László (BME)

Dunaferr Kutatóintézet, 2400 Dunaújváros, Vasmu tér 1-3.

Bevezetés

A hengerelt acélszalagok gyártásának hengerlést megelőző technológiai művelete az öntött brammák megfelelő hőmérsékletre történő felmelegítése a tolókemencében. A hevítés hatására elkerülhetetlen a felületi réteg oxidációja, melynek következtében néhány milliméter vastagságú oxidréteg képződik az acél kemenceatmoszférával érintkező felületein. Ez az oxidréteg három eltérő kémiai összetételű vasoxidból: wüstitből (FeO), magnetitből (Fe3O4) és hematitból (Fe2O3) áll.

A hevítés hatására kialakult reveréteg eltávolítása gazdasági szempontból nézve vasveszteséget jelent a gyártó üzemeknek. A reveképződést vizsgáló kutatások ennek következtében elsősorban arra irányulnak, hogy a hevítési paramétereket a minimális reveképződés tartományába állítsák be, másodsorban pedig olyan modellek elkészítésére, melyekkel a vasveszteség adott acélfajtára előre kiszámítható.

A gazdasági vonatkozásokon túlmenően a reveképződés erősen befolyásolja a végtermékek felületi minőségét is. A reveltávolítás hatékonysága, mely a kifogástalan felületi minőség feltétele, az oxidréteg tapadásától, szerkezetétől és összetételétől függ.

A magas hőmérsékleten kialakult reve mennyiségét a diffúziót befolyásoló tényezők (hőmérséklet, izzítási idő és atmoszféra) nagyobb mértékben befolyásolják, mint az alapfém kémiai összetétele, a reve tapadását (és a reve/alapfém határfelület tulajdonságait) viszont ez utóbbi jobban meghatározza [ 1] .

A gyengén ötvözött acélok revésedését vizsgáló korábbi üzemi kísérleteink azt bizonyították, hogy az ötvözőelemek közül leginkább a szilíciumnak és a nikkelnek van kimutatható hatása a kialakult reve tulajdonságaira [ 2] . A megvizsgált ipari brammák esetében azt tapasztaltuk, hogy már igen kis mennyiségű (0,16 illetve 0,25 tömeg %) nikkel növeli a reve/alapfém határfelület egyenetlenségét. A szilícium a reve/alapfém határfelületen és a revét felépítő kristályok határai mentén dúsult fel, csökkentve az oxidréteg mechanikai szilárdságát.

Az üzemi kísérletek során tapasztaltak ellenőrzésének céljából az ipari ötvözetek reveképződését laboratóriumi körülmények között is megvizsgáltuk.

A termogravimetriás kísérletekkel a reveképződés kinetikáját, az optikai és elektronmikroszkóppal pedig a reve szerkezetét vizsgáltuk. A revében feldúsult kémiai elemek minőségét és mennyiségét energiadiszperzív röntgenspektrométerrel határoztuk meg.

Termogravimetriás kísérletek

A termogravimetriás kísérletek céljára folyamatosan öntött brammákból 20x10x5 mm-es próbatesteket vágtunk ki. Ezek kémiai összetételét, melyet az 1. táblázatban adunk meg, optikai emissziós spektrométerrel határoztuk meg.

Próba

jel

C % Mn % Si % S % P % Cu % Cr % Ni % Al % V %
308 0.15 0.56 0.17 0.013 0.018 0.03 0.04 0.02 0.006 0.002
304 0.15 1.01 0.26 0.008 0.011 0.02 0.03 0.02 0.040 0.002
302 0.17 1.42 0.35 0.007 0.019 0.03 0.06 0.16 0.033 0.069
401 0.16 1.48 0.35 0.010 0.018 0.05 0.06 0.17 0.036 0.002
406 0.15 1.45 0.35 0.007 0.012 0.04 0.06 0.25 0.066 0.002

1. táblázat
A vizsgálati próbák kémiai összetétele (tömegszázalékban)

A vizsgálatot megelőzően a hasáb alakú próbatestek minden oldalát 1200-as fokozatig políroztuk ezt követően etil-alkohollal zsírtalanítottuk, majd a próbákat szobahőmérsékleten helyeztük a kemencébe. A próbákat állandó fűtési sebességgel (10 ° C/perc) 1250 ° C-ig hevítettük, miközben a kemencén 7,8 l/perc hozammal levegőt áramoltattunk át. A hőmérsékletet Pt-Pt/Rh termoelemmel mértük.

A kemencébe történő behelyezést megelőzően a próbatestek tömegét 0,0001 g érzékenységű mérlegen mértük le, méreteiket pedig 0,05 m-es pontossággal határoztuk meg. A kísérlet során folyamatosan regisztráltuk a revésedés során bekövetkezett tömegváltozást valamint a tömegváltozás sebességét.

Az 1. ábrán az egységnyi felületre jutó tömegnövekedést ábrázoltuk a hőmérséklet függvényében. Ez az ábrázolásmód a termogravimetriás kísérletek eredményeinek egyik elfogadott ábrázolásmódja, abban az esetben ha a felfűtést állandó sebességgel végezzük [ 3] .

A tömegváltozás kb. 500 ° C-on indult meg, jelezve, hogy a csíraképződés és az összefüggő reveréteg kialakulása megkezdődött.

1. ábra
Felületegységre jutó revetömeg a hőmérséklet függvényében

A revésedés kezdeti szakaszában (kb. 500 és 800° C között) a reakció sebességét a felületen lejátszódó és a transzport folyamatok sebessége határozza meg (például az oxigén áramlási sebessége, illetve felületi adszorpciója), és a tömeg lineárisan növekszik a hőmérséklet növekedésével.

A megvizsgált próbáknál az erőteljes tömegnövekedés 750 ° C-on kezdődik, amikor a reakciót a termikus diffúzió irányítja.

Amennyiben az oxidációs folyamatot diffúzió irányítja, állandó hőmérsékleten a tömegnövekedést egy szabályos parabolával írhatjuk le. Ötvözetek esetében azonban a reve összetétele és szerkezete az oxidáció előrehaladtával változik, és ennek következtében a reakció kinetikája gyakran (mint ahogyan a mi esetünkben is) eltér az ideálistól [ 3] . 750° C-tól kb. 1000° C-ig a felületegységre eső tömegváltozást egy negyedfokú polinommal ábrázolhatjuk, mindegyik általunk megvizsgált próba esetében. Ez a grafikon ugyanakkor meg is erősíti feltevésünket miszerint ebben a hőmérséklet intervallumban a diffúzió a sebesség meghatározó folyamat.

Az általunk vizsgált minták esetében a maximális tömegnövekedési sebesség az 1031-1105 ° C intervallumban következett be (2. ábra). A legkisebb mértékben ötvözött (308-as) próbánál ez az érték 1,02 mg/cm2 perc volt. Nagyobb ötvöző koncentráció esetén a maximális revésedési sebesség csökkent (0,51-0,66 mg/cm2 perc), azonban nem volt összefüggésbe hozható a Si és a Ni koncentrációjával.

2. ábra
A reveképződés sebessége a hőmérséklet függvényében

Amikor a reveréteg vastagsága egy kritikusnak mondható értéket elért (a maximális sebességgel jelzett pontban), a tömegnövekedés sebessége csökkent (2. ábra).

Az oxidáció teljes ideje alatt bekövetkező tömegváltozás három, egymástól jól elkülönülő szakaszra bontható (1. ábra), amely három, egymástól eltérő egyenlettel írható le. Az 500-800° C intervallumban a reve tömege lineárisan változik a hőmérséklet növekedésével. Ezt követi a 800-1100° C-ig terjedő szakasz, amelyben a tömegnövekedés erőteljesebb, végül az 1100-1250° C közötti intervallum, ahol a tömegnövekedés sebessége csökken. Az eltérő egyenletek jelzik számunkra, hogy a folyamatban mechanizmusbeli változások következtek be. Ezek a változások a vizsgált ötvözetek szempontjából nagyon komplexek, hiszen a reve szerkezete, a dekarbonizáció mértéke, a határfelület egyenetlensége, és az egyes (eltérő diffúziós együtthatóval rendelkező) elemek koncentrációja is változik, mind a revében, mind pedig az alapfémben.

Mivel szinte lehetetlen valamennyi befolyásoló hatást figyelembe venni, ezért a termogravimetriás kísérletek alapján (izotermikus kísérletek hiányában) aktivációs energiát és sebesség konstansokat nem számolhattunk, csupán az alábbi megállapításokat tehetjük:

  •  
  • a legkevesebb Ni-t és Si-t tartalmazó 308-as próba revésedése alacsonyabb hőmérsékleten indul meg, mint a nagyobb mértékben ötvözött próbáké,
  •  
  • a 308-próbánál mérhető a legnagyobb maximális oxidációs sebesség, (amely a többihez viszonyítva a legalacsonyabb hőmérsékleten következett be). A többi négy próbánál a maximális oxidációs sebességek szinte azonosak.
  •  
  • A megvizsgált próbáknál az ötvözőelemek mennyisége és a keletkezett reve tömege, valamint a reakció sebessége között nem állapíthattunk meg egyértelmű összefüggést.

Próba-jel

Felületegységre eső maximális tömegnövekedési sebesség

[ mg/perc]

Felületegységre eső átlagos tömegnövekedési sebesség

[ mg/cm2perc]

Felületegységre eső össztömeg

növekedés

[ mg/cm2]

Si tömeg %

Ni tömeg %

308

2,09

0,92

43,443

0,18

0,02

304

1,90

0,695

50,337

0,26

0,02

302

1,80

0,511

35,529

0,34

0,16

401

1,85

0,597

44,811

0,35

0,17

406

1,86

0,661

39,682

0,35

0,25

2. táblázat
A termogravimetriás mérések eredményei

Elektronmikroszkópos vizsgálatok

Bár a reakció kinetikájának vizsgálata az oxidációs vizsgálatok elengedhetetlen része, nem ad teljes képet a reveképződés folyamatáról. A termogravimetriás vizsgálatok hosszadalmasak és nagy pontosságot igényelnek, ennek ellenére a folyamatok összetettsége miatt nem mindig adnak értékelhető eredményeket. Ezért az oxidált próbatesteket a tömeg meghatározást követően beöntő gyantába ágyaztuk és csiszolással, valamint polírozással mikroszkópos vizsgálatokra készítettük elő. Megjegyezzük, hogy az elektromikroszkópos felvételeken a reverétegnek csupán az alsó része látható, mivel mindegyik próba esetében a hűléskor fellépő termikus feszültségek következtében az oxidréteg felső része levált.

a. (Ni-tartalom:0,02%, 308-as számú próba)

b. (Ni-tartalom:0,02%, 304-es számú próba)

c. (Ni-tartalom:0,16%, 302-es számú próba)

d. (Ni-tartalom:0,17%, 401-es számú próba)

e. (Ni-tartalom:0,25%, 406-os számú próba)

3. ábra
A reve egyenetlenségének változása a nikkeltartalom függvényében

A reve/alapfém határfelületet tekintve igen szembetűnő különbséget láthatunk az egyes csiszolatok között. Nyilvánvaló, hogy a Ni-tartalom növekedésével a reve/alapfém határfelület fogazottsága megnő, ugyanakkor egyre nagyobb mértékűvé válik a belső oxidáció, különösen az alapfém szemcsehatárai mentén.

A belső oxidációs zóna – a 304-es próba kivételével, ahol csupán 20 m m – átlagosan 50 m m széles. A nagyobb nagyításban készített felvételeken jól megkülönböztethető ez a rész az ötvözet belsőbb területeitől (4. ábra).

4. ábra
A belső oxidációs zóna elektronmikroszkópos képe

A megvizsgált próbák közül csak a 0,25 tömeg százalék Ni-t tartalmazó csiszolat esetében tapasztaltunk Ni-kiválást a revében. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált mintán kialakuló oxidréteg Ni-oldó képessége 0,17-0,25 tömeg% között van. Ezek a kiválások az összefüggő külső reveréteg alsó részén, illetve a wüstit kristályhatárokon megjelenő Si-tartalmú oxidokban jelentek meg (5. ábra).

5. ábra
Nikkeltartalmú kiválás a szilíciumtartalmú oxidban

Energiadiszperzív röntgenspektrométerrel elemezve Ni-tartalmuk átlagosan 21,60 tömeg%-ra adódott. Igen nagy a valószínűsége tehát, hogy a NixFe3-xO4 képlettel leírható nem sztöchiometrikus spinel vegyületről van szó.

A Si és Ni tartalom növekedésével a reve szerkezete is megváltozik. A kiválások növelik a reveréteg pórusosságát, elősegítik a repedések kialakulását és az alapfémtől való elválást.

A reve/alapfém határfelület egyenetlenségét két tényező határozza meg. Az egyik az oxigén diffúziója a reverétegen keresztül, a másik pedig a fématomok vándorlása az ötvözetben a határfelület irányába. Amennyiben az oxigén diffúziója gyorsabb, minta a fémé, akkor a reveképződés sebességét ez utóbbi érték szabja meg. A reve azokon a helyeken fog jobban növekedni, ahol a fém koncentráció gradiense a legnagyobb, vagyis (egyenetlen kiinduló felszínt feltételezve) a külső felszíntől mélyebben fekvő részeken. [3] Emiatt a reve/alapfém átmenet egyenetlenebb lesz. A megnövekedett nikkelkoncentráció a vas diffúzióját a kristályrács torzulása miatt lelassítja, így minél nagyobb a beoldott nikkel mennyisége, annál "fogazottabb" a reve/alapfém átmenet. Ezt a tényt az is alátámasztja, hogy magasabb hőmérsékleten a reve vakancia-koncentrációja megnövekszik, ezáltal az oxigén diffúziója még jobban felgyorsul.

Összefoglalás

A bemutatott laboratóriumi vizsgálatok célja az ipari kísérletek során tett megfigyeléseink helyességének megállapítása, és a reveképződés folyamatának mélyebb megértése volt. Ennek érdekében az iparban használt ötvözetekkel laboratóriumi kísérleteket végeztünk annak megállapítására, hogy milyen hatása van a Ni-nek és a Si-nak a reveképződés kinetikájára illetve a reve szerkezetére.

A vizsgálatok alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált ötvözetek esetében azok az elemek, amelyek kiválások formájában megjelenhetnek a revében, –vagyis a Si és a Ni– a vizsgált ötvöző koncentrációk mellett nem befolyásolták a reveképződés sebességét, sem pedig a keletkezett reve tömegét.

Anizoterm hevítés esetén a revésedési konstansok és aktivációs energiák kiszámítása több komponenst tartalmazó ötvözetek esetében - a változó reakció mechanizmusok miatt - nem végezhető el.

Az ötvözőelemek jelenléte leginkább az oxidréteg szerkezetében okoz változást azáltal, hogy ezek az elemek az alapfémből a revébe diffundálnak és ott különböző vegyületeket létrehozva (2FeOSiO2, NixFe3-xO4) kiválnak.

Az alapanyag Ni-koncentrációjának növekedése növeli a reve/alapfém egyenetlenséget, a nikkel kiválása azonban – NixFe3-xO4 nem sztöchiometrikus spinel vegyület formájában – csupán a 0,25 tömeg% Ni-tartalmú próba esetében volt tapasztalható.

Köszönetnyilvánítás:

Köszönetemet fejezem ki dr. Fauszt Annának, hogy a termogravimetriás kísérletek elvégzésében segítségemre volt és értékes útmutatásaival segített a cikk megírásában.

Irodalomjegyzék

  1. Éva Dénes, Peter J. Szabó and Dénes Zsámbók: Investigation of Oxidation Process of Steels under Laboratory and Industrial Condition, X-RAY SPECTROMETRY, 1999, 28, p. 267-269
  2. Dénes Éva, Kőszegi Szilvia, Szabó Péter János: Gyengén ötvözött acélok 1180–1300° C-on történő oxidációja. Korróziós figyelő, XXXIX. Évf. 5. szám, 1999., pp. 160-164.
  3. Per Kofstad: High temperature corrosion. Elsevier Applied Science London and New York 1988.
  4. Tatsuya ASAI, Tetsuo SOSHIRODA and Masayuki MIYAHARA. ISIJ International, Vol. 37 (1997), No. 3, pp. 272-277.

VISSZA

Copyright © 2000
Magyar Anyagtudományi Egyesület